Pt. Amrit Sharma
Pt. Ajay Rambally
Pt.Abhedananda Persad Sharma
Pt. Anand Maharaj
Professor Anantanand Rambachan
Pt. Balmesh Sieunarne
Pt. Baldeo Maharaj
Pt. Basdeo Seepersad
Bhaktivedanta Damodara Maharajh
Pt Bimal Maharaj
Pundit Dave Rampersad
Pundit Ganesh Maharaj
Pt. Satyanand Maharaj
Pt. Keshava Gosine
Pt. Gajendra Kumar
Pundit Narad Gosine
Ganesh Utsav 2020 Off.Pt. Sunil Seetahal Maharaj